Jezuiti - Košice

Stránka košickej komunity

  • Zväčšiť veľkosť písma
  • Predvolená veľkosť písma
  • Zmenšiť veľkosť písma
Aktuality 2 História 2 Spiritualita a svätci
Jezuitská rehoľa a spiritualita

Spiritualita Spoločnosti Ježišovej


             Spoločnosť Ježišova (jezuiti) je apoštolská rehoľa, ktorú založil sv. Ignác z Loyoly (1491-1556).

            Sv. Ignác z Loyoly bol  predovšetkým hlbokým mystikom, človekom a svätcom. V roku 1534 v kaplnke Panny Márie na Montmartri v Paríži zložil so svojimi prvými šiestimi spoločníkmi sľuby, ktorými sa zasvätil apoštolskej práci vo Svätej zemi. Keďže nebolo možné vycestovať do Svätej zeme, v roku 1538 zavolal sv. Ignác svojich spoločníkov do Ríma, kde bola založená nová rehoľa. Napísal aj Náčrt (Formula inštitútu) konštitúcii rehole, ktorý potvrdil pápež Pavol III. v roku 1540 pápežským spisom - bulou „Regimini Ecclesiae mili-tantis". V roku 1541 bol Ignác zvolený za generálneho predstaveného. Na posilnení a rozvoji Spoločnosti pracoval do posledných dní svojho života.

         Špiritualita Spoločnosti Ježišovej vyrastá z ducha jej zakladateľa. Nachádza sa predovšetkým v Duchovných cvičeniach sv. Ignáca a v Konštitúciách rehole. Špiritualita, duchovnosť, sv. Ignáca sa zrodila z jeho obrátenia, čiže z jeho stretnutia s Bohom počas dlhého obdobia, keď sa uzdravoval v Loyole zo zranení, čo utrpel počas obrany Pamplony. Pri dôkladnom čítaní Života Krista od Ludolfa Kartúzskeho a Zlatej legendy od Jakuba de Voragine sa mu ukázala Pána Mária s Dieťatkom. V tom čase sa po prvý raz stretáva so skúsenosťou rozlišovania duchov a objavuje v sebe velkú túžbu nasledovať a dokonca i predstihnúť svätých v službe Bohu, ľuďom a Cirkvi.

>> Viac ... >>
 

 

Svätý Ignác z Loyoly a svätý František Xaverský

  Suscipe, Domine

Vezmi si, Pane, a príjmi
celú moju slobodu,
moju pamäť,
môj rozum
a moju vôľu,
všetko, čo mám a čo vlastním.
Od teba som to prijal
a tebe to vraciam,
nalož s tým úplne podľa svojej vôle.
Daj mi len svoju milosť a lásku,
o to prosím a viac nežiadam.

Amen. Sv. Ignác z Loyoly

 
                                                      

Strieborná socha svätého Ignáca v bazilike v  Loyoly z roku 1741 od španielského umelca Francisco de Vergara Mladšieho. Prst svätca ukazuje na slová, ktoré vysvetľujú celý jeho život: "Na väčšiu slávu Božiu."

Modlitba sv. Františka Xaverského

Pane, milovať ťa ma nepohýna nebo, ktoré si mi sľúbil,
ani báť sa ťa ma nepohýna hrôzostrašné peklo.

Ty sám ma pohýnaš, Pane.
Dotýkaš sa ma, keď ťa vidím pribitého na kríži
a potupeného, spolucítim s tvojím doráňaným telom,
pohýnajú ma tvoje urážky a tvoja smrť.

Pohýna ma konečne tvoja láska natoľko,
žeby som ťa miloval, i keby nebolo neba,
bál by som sa ťa, i keby nebolo pekla.

Nemusíš mi nič dať, aby som ťa miloval,
lebo i keby som nedúfal v to, čo dúfam,
miloval by som ťa tak, ako ťa milujem.

 

>> Viac o sv. Františkovi Xaverskom >>

Socha sv. Františka Xaverského,

drevená plastika,

v kostole Najsvätejšieho Srdca Ježišovho v Košiciach 

 

Modlitba Pedra Arrupeho

 
Nauč ma cítiť s trpiacimi, ubohými,
slepými, zmrzačenými, malomocnými;

ukáž mi, ako si zjavil svoje vnútro –
- to najhlbšie – keď si plakal,
keď si prežíval smútok a úzkosť do tej miery,
že si sa krvou potil,
že si potreboval od anjelov útechu.

Hlavne si prajem poznať,
ako si niesol poslednú bolesť kríža
a tiež opustenosť od svojho Otca.
 
Ježišu, nauč nás Tvojej ceste,
aby sa ona stala našou dnešnou cestou,
aby sme sa priblížili k veľkému ideálu
sv. Ignáca, byť Ježišovými spoločníkmi,
spolupracovníkmi na diele vykúpenia,
aby každý z nás bol druhý Kristus.
 

/Zdroj fotografií: Leonard von Matt, Hugo Rahner, SJ: Ignác z Loyoly, Refugium Velehrad Roma s.r.o. Velehrad 2004, tiež P. Juraj Dufka, SJ./

Hore


 

 

Svätí a blahoslavení jezuitskej rehole

 

Predhovor ku knihe "SVÄTÍ A BLAHOSLAVENÍ JEZUITSKEJ REHOLE"

  
     Zostavenie úplnej zbierky životopisov svätých a blahoslavených jezuitskej rehole má predovšetkým praktický dôvod. Má zhromaždiť do jednej publikácie tých, ktorým Cirkev priznala nadpriemerný stupeň kresťanskej dokonalosti v reholi Spoločnosti Ježišovej (skratka SJ), a tým aj právo na osobitnú úctu a odporúčanie na ich nasledovanie. Táto zbierka môže poslúžiť nielen členom spomenutej rehole a jej spolupracovníkom, ale aj tým, ktorí sa zaujímajú o cirkevné dejiny a osobitne o dejiny jezuitskej rehole. 

>> Viac o svätých a blahoslavených jezuitskej rehole...>>