Jezuiti - Košice

Stránka košickej komunity

  • Zväčšiť veľkosť písma
  • Predvolená veľkosť písma
  • Zmenšiť veľkosť písma
Aktuality 2 Spoločenstvá
Spoločenstvá

 

Modlitba za lásku

 
          Dožič mi, môj Bože, aby som Ťa miloval.                          
Čože mám v nebi, čo okrem Teba na zemi,
          Ty Boh môjho srdca a môj podiel na večnosti?
Daj, aby som lipol na Tebe.
Buď, milovaný Pane, stredobodom môjho srdca,
          očisť  ho, aby Ťa milovalo.
Daj, aby mojím šťastím bola
          Tvoja blaženosť,
                    Tvoja krása,
                            Tvoja dobrota a svätosť.
Buď vždy so mnou,
          a keď budem pokúšaný,
                   aby som Ťa opustil,
vtedy ma Ty, môj Bože,
          neopusť.
Daj mi len jedno:
                  Tvoju lásku.
Daj, aby vo mne rástla;
          Tvoja láska je to najvyššie
          a nezaniká nikdy
            a bez nej som ničím.
Daj,
         aby som bol raz v láske
                    spojený s Tebou naveky.
 

 (Karl Rahner, SJ: Modlitby života)

 

         

 

                  

 

    

Socha obrátenia sv. Ignáca z Loyoly, Španielsko - Loyola 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


V Košiciach pri Kostole Najsvätejšieho Srdca Ježišovho sú aktívne kresťanské spoločenstvá:

 

Bratstvo Najsvätejšieho Srdca Ježišovho

      

    Bratstvo Najsv. Srdca Ježišovho je jedno obrovské spoločenstvo živých i zomrelých ctiteľov Najsv. Srdca Ježišovho. Spoločenstvo vznikalo postupne ešte za života sv. Margity Márie Alacoq. Už ona zakladala prvé takéto spoločenstvá, najprv medzi spolusetrami novickami rehole Navštívenia P. Márie. Pod jej vplyvom sa podobné spoločenstvá zakladali aj v iných kláštoroch tejto rehole, neskôr aj v iných reholiach, farnostiach, diecézach. Smrťou sv. Margity Márie Alacoq sa proces zakladania bratstiev neskončil. Riadil ho sám Spasiteľ a za tri storočia sa rozšíril v celej Cirkvi. Jednotlivé miestne centrá Bratstva Najsv. Srdca Ježišovho sa zapisovali do Arcibratstva Najsv. Srdca Ježišovho v Ríme pri chráme Panny Márie, Kráľovnej pokoja. 

     Stanovy Arcibratstva sú spoločné pre všetky jednotlivé Bratstvá po celom svete. Zároveň sú spoločné nielen pravidlá, ale aj udeľované milosti sa vzťahujú na všetky Bratstvá.

     Jednotliví členovia Bratstva môžu a majú vytvárať malé živé spoločenstvá, čo najmä pri mestskom štýle anonymného spôsobu života zvlášť cenné. Spoločenstvá sa majú stretávať aspoň dvakrát za mesiac, na prvý piatok a na prvú nedeľu v mesiaci, navzájom si pomáhať po každej stránke v problémoch duchovných i materiálnych.

 

 


 

Spoločenstvo CVX         

    Sme laické spoločenstvo kresťanov, mužov a žien, dospelých i mladých zo všetkých spoločenských vrstiev, ktorí chcú vernejšie nasledovať Ježiša Krista a spolupracovať s Ním na budovaní Kráľovstva a ktorí považujú Spoločenstvo kresťanského života CVX za svoje konkrétne povolanie v rámci Cirkvi.

     Za charakteristický prameň a nástroj našej spirituality považujeme Duchovné cvičenia sv. Ignáca. Naše povolanie nás pozýva žiť spiritualitu, ktorá nás otvára a disponuje na všetko, čo si Boh praje v každej konkrétnej situácii nášho života.

     Zvlášť si uvedomujeme, že dôležitými prostriedkami pri hľadaní a nachádzaní Boha vo všetkom je modlitba, osobné rozlišovanie a rozlišovanie v spoločenstve, denné spytovanie svedomia a duchovné sprevádzanie

 

 

Modlitbové spoločenstvo matiek

 MODLITBA ZASVÄTENIA NEPOŠKVRNENÉMU SRDCU PANNY MÁRIE

 

     Nepoškvrnená Panna Mária, radostne sa zasväcujeme tvojmu Srdcu, ktoré nadovšetko miluje Božiu vôľu. V spojení s našimi predkami stojíme dnes plní dôvery, Matka, pred tebou a chceme ti odovzdať našu minulosť a tvojmu Nepoškvrnenému Srdcu zasvätiť našu prítomnosť i budúcnosť. 

       Tebe, Mária, Matka Cirkvi, odovzdávame našu minulosť, k tvojím nohám skladáme uplynulé storočie vernosti Bohu a Kristovej cirkvi, storočia vernosti Božieho ľudu našej krajiny krstnému poslaniu. Ďakujeme ti, Panna verná, za obdobie rozkvetu, pokoja a vnútorného mieru, ďakujeme za povstanie z úpadkov a poroby. Prednes však, prosíme, Mária, Útočište hriešnikov, svojmu Synovi, Kráľovi vekov, aj našu úprimnú ľútosť a pokánie za viny predkov i viny naše, za hriechy osobné i spoločenské.

      Pros s nami i za nás o zmilovanie a odpustenie; dovolávame sa ho pokorne u nebeského Otca pre výkupnú obetu ukrižovaného Krista, na príhovor tvoj, svätého Jozefa a našich svätých patrónov, ktorí sú pýchou našich dejín a vzorom pre náš život. Tebe, Mária, Pomocnica kresťanov, s dôverou zverujeme a zasväcujeme i našu prítomnosť. Pros za nás a podopieraj nás, aby sme premáhali zlo a víťazili nad ním konaním dobra. Aby sme premáhali nenávisť láskou! Aby sme prekonávali malomyseľnosť dôverou a nádejou!

     Zverujeme ti, Mária, naše rodiny, deti a mládež. Chceme mať vždy v úcte život a strážiť ho od počatia. Pomôž nám, Mária, premáhať nadmerný zhon za hmotnými hodnotami a pomíňajúcimi pôžitkami. Nauč nás hľadať silu v eucharistickej obete a vo sviatostiach. Utvrdzuj naše spoločenstvo v deň Pána v našich svätyniach. Vypros nám, aby z našich rodín vychádzali noví robotníci vo vinici Pána.

     Nauč nás úcte k človeku, k starým ľuďom, k nemocným i k obetavej láske. Pomáhaj nám, aby sme vieru, vzácne dedičstvo otcov, odovzdali neporušenú budúcim generáciám. Tvojmu Nepoškvrnenému Srdcu zverujeme a zasväcujeme budúcnosť tretieho tisícročia, ku ktorému sa blížime. Mária, Kráľovná mieru, vypros nám plnosť darov Ducha Svätého, aby sme našej rodnej zemi i v novom tisícročí vydávali svedectvo o Ukrižovanom a Vzkriesenom Kristovi. Amen.

 

(Schválené Slovenskou liturgickou komisiou, č. 45/1985).

Touto modlitbou sa 8. 12. 1985 na záver osláv 1100. výročia smrti svätého Metoda slovenskí biskupi, kňazi a veriaci zasvätili Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie.